Att möta informationspåverkan

Handbok för journalister – ett samarbete
mellan Faktajouren och MSB

I kapitlen nedan kan du läsa mer om informationspåverkan

DEL I: Att bli medveten om informationspåverkan

Det här avsnittet beskriver bland annat hur informationspåverkan utnyttjar sårbarheter i samhället.
Läs mer

DEL II: Att identifiera informationspåverkan

En förutsättning för att möta informationspåverkan är förmågan att upptäcka potentiella fall.
Läs mer

DEL III: Att möta informationspåverkan

Den viktigaste delen för att bygga beredskap är förberedelser. Genom att…
Läs mer

Inledning

Bakgrunden till denna sajt är det förändrade och försämrade omvärlds- och säkerhetsläget för Sverige. Det här säkerhetshotet består framförallt av påverkanskampanjer, vilket innebär att främmande makt utnyttjar samhällets sårbarheter för att uppnå sina mål utan att behöva använda militära medel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat påverkanskampanjer som något Sverige behöver försvara sig mot för att värna landets säkerhet; befolkningens liv och hälsa, samhällets funktioner och förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

”MSB definierar påverkanskampanjer som en från främmande makt koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig information eller annat för ändamålet särskilt anpassat agerande och som syftar till att påverka beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare, opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen, beslut eller opinioner i ett annat land, där Sveriges suveränitet, målen för vår säkerhet eller andra svenska intressen kan komma att påverkas menligt.”

Ur Att möta informationspåverkan – handbok för kommunikatörer

Sedan några år tillbaka pågår utbildningsinsatser för att myndigheter ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer, och MSB har identifierat att även svenska journalister behöver den här kunskapen.

2018 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ”Att möta informationspåverkan – handbok för kommunikatörer” och det är denna handbok som är underlag för sajten. Handboken är framtagen i samarbete med Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds Universitet och sedan har den anpassats till journalister. Del III, ”Att möta informationspåverkan”, har också två avdelningar som baseras på material från Fojos Demokratijouren och organisationen First Drafts material när det gäller journalistiskt arbete med desinformation.