Faktajouren är ett projekt som drivs av Medieinstitutet Fojo, ett oberoende institut för medieutveckling på Linnéuniversitetet i Kalmar. Faktajouren ska följa och redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för fact-checking och bemötande av desinformation i Sverige och internationellt, föra dialog med myndigheter, organisationer och mediebranschen samt stötta enskilda medier och journalisters initiativ i arbetet mot desinformation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med ansvar för att stödja och utveckla samhällets beredskap för olyckor och kriser och civilt försvar. Det handlar bland annat om att samordna berörda samhällsaktörer i förebyggande arbete, att bidra till att minska konsekvenserna av olyckor, kriser, krig och krigsfara samt se till att utbildningar och övningar hålls inom myndighetens ansvarsområde.